SAUGAUS ELGESIO EGZAMINAS


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL SAUGAUS ELGESIO MEDŽIOKLĖJE ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTO KLAUSIMŲ PATVIRTINIMO

2011 m. rugpjūčio 10 d. Nr. D1-627

Vilnius

Vadovaudamasis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2010, Nr. 110-5652; 2011, Nr. 94-4456), 8 punkto nuostatomis:

1. T v i r t i n u Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimo testo klausimus (pridedama).*

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtinti Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimo testo klausimai neskelbiami oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“ ir neteikiami tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Saugaus elgesio medžioklėje žinių patikrinimo organizavimu ir vykdymu.

3. P a v e d u Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamentui užtikrinti šio įsakymo 2 punkte nustatytų reikalavimų vykdymą.Žemės ūkio ministras, pavaduojantis aplinkos ministrą                                                Kazys Starkevičius


_______________


* Egzaminų klausimai yra neskelbiami, saugomi Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos departamente, kuris teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina jų konfidencialumą.

______________________