Medžioklės egzamino tvarka
Parašė Administrator   

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. RUGSĖJO 30 D. ĮSAKYMO Nr. 510 „DĖL MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS IR PROGRAMOS IR MEDŽIOTOJŲ MOKYMO KURSŲ IR STAŽUOTĖS PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. gruodžio 2 d. Nr. D1-732

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Medžioklės egzamino tvarką ir programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 „Dėl medžioklės egzamino ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2008, Nr. 135-5271), ir išdėstau ją nauja redakcija.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. liepos 1 d.

 

Aplinkos ministras                                                                             Gediminas Kazlauskas

__________________

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-732

redakcija)

 

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Medžioklės egzamino tvarkos aprašas nustato asmenų, norinčių tapti medžiotojais, teorinių žinių ir praktinių įgūdžių bei gebėjimų patikrinimo tvarką.

2. Stojantysis į medžiotojus, įvykdęs Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo ir Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos (toliau – Komisija) paskelbtu laiku turi teisę laikyti Medžioklės egzaminą.

3. Medžioklės egzaminą sudaro teorijos egzaminas ir šaudymo egzaminas. Pirmiausiai laikomas teorijos egzaminas, o jį išlaikius – šaudymo egzaminas.

4. Medžioklės egzamino teorijos egzamino rezultatai fiksuojami Komisijos Medžioklės egzamino teorijos egzamino protokole (1 priedas). Medžioklės egzamino šaudymo egzamino rezultatai fiksuojami Komisijos Medžioklės egzamino šaudymo egzamino protokole (2 priedas). Minėtus protokolus pasirašo visi Komisijos nariai, dalyvavę egzaminuose. Egzaminus priima ne mažiau kaip trys Komisijos nariai.

5. Prieš pradedant laikyti Medžioklės egzamino teorijos ir šaudymo egzaminus, Komisija privalo:

5.1. patikrinti kiekvieno egzaminuojamojo tapatybę;

5.2. supažindinti egzaminuojamąjį (-uosius) su egzamino sąlygomis ir tvarka.

6. Pagal 4 punkte nurodytus protokolus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatyta tvarka išlaikiusiems Medžioklės egzaminą asmenims išduodami Lietuvos Respublikos medžiotojo bilietai.

7. Jei egzaminuojamasis neišlaiko kurios nors Medžioklės egzamino dalies, pakartotinai laikyti šią dalį leidžiama kitu Komisijos paskirtu laiku.

 

II. TEORIJOS EGZAMINAS

 

8. Teorijos egzamino metu tikrinamos ir vertinamos egzaminuojamojo teorinės žinios.

9. Teorijos egzaminas laikomas kompiuteriu. Egzaminuojamiesiems sudaroma galimybė prieš teorijos egzaminą susipažinti su egzaminavimo programos veikimo principu.

10. Teorijos egzamino metu kiekvienam egzaminuojamam asmeniui suteikiami individualūs prisijungimo vardai ir vienkartiniai slaptažodžiai (slaptažodžiai – galiojantys tik vienam prisijungimui). Egzaminuojamajam pateikiamas testas su pasirenkamais atsakymais. Testas sudaromas iš klausimų, parinktų atsitiktinumo principu, naudojant kompiuterines programines priemones.

11. Teorijos egzamino klausimus tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Teorijos egzamino klausimų programa ir turinys atitinka Medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programą, tvirtinamą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro.

12. Testą sudaro 2 dalys. Iš viso 70 klausimų:

12.1. pirmoji dalis: 20 klausimų iš saugaus elgesio medžioklėje (įskaitant ir saugaus elgesio medžioklėje šaudymo situacijas) reikalavimų;

12.2. antroji dalis: 50 klausimų iš kitų 11 punkte nurodytos programos temų.

13. Testui spręsti skiriamos 45 minutės: 15 minučių pirmajai daliai ir 30 minučių antrajai daliai. Pasibaigus skirtajam laikui, teorijos egzaminas nutraukiamas.

14. Neišlaikius testo pirmosios dalies, laikyti testo antrosios dalies neleidžiama. Neišlaikius testo antrosios dalies, teorijos egzaminas laikomas iš naujo.

15. Testo pirmoji dalis laikoma išlaikyta, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 procentų pateiktų klausimų.

16. Testo antroji dalis laikoma išlaikyta, jei per nustatytą laiką teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 70 procentų pateiktų klausimų.

17. Jei atsakinėdamas į testo klausimus egzaminuojamasis naudojasi literatūra, mobiliojo ryšio ar kitomis informacijos priėmimo ir perdavimo priemonėmis arba kalbasi su kitais asmenimis, šio asmens teorijos egzaminas nutraukiamas, o egzamino rezultatas įvertinamas neigiamai.

18. Jei teorijos egzamino metu sugenda programinė ar techninė įranga, teorinio egzamino rezultatas anuliuojamas, o teorijos egzaminas laikomas iš naujo.

 

III. ŠAUDYMO EGZAMINAS

 

19. Šaudymo egzamino metu tikrinami ir vertinami egzaminuojamojo praktiniai medžiojimo įgūdžiai.

20. Šio egzamino metu stojantysis į medžiotojus privalo pademonstruoti, kad moka elgtis su šautuvu, moka jį užtaisyti, atlikdamas šaudymo pratimą, laikosi saugaus elgesio reikalavimų. Nesugebantiems įvykdyti šių pradinių reikalavimų neleidžiama toliau dalyvauti šaudymo egzamine.

21. Šaudymo egzaminas laikomas atliekant vieną iš nurodytų pratimų: „šaudymas į bėgantį šerną“ arba „šaudymas į lėkšteles“ tranšėjiniame arba apvaliame stende. Konkretų pratimą pagal turimas galimybes pasirenka Komisija.

22. Atlikdamas pratimą „šaudymas į bėgantį šerną“, egzaminuojamasis turi teisę atlikti dvi šaudymo serijas po penkis šūvius. Egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis, šaudydamas iš standartinės padėties (stovint, be atramos, iš 35 m atstumo) kulkomis, nors vienoje serijoje į taikinį pataiko tris kartus, kurių kiekvienas duoda ne mažiau kaip 1 tašką.

23. Atlikdamas pratimą „šaudymas į lėkšteles“ apvaliame arba tranšėjiniame stende, egzaminuojamasis turi teisę atlikti dvi šaudymo serijas po penkiolika lėkštelių. Lėkštelės skridimo kryptis ir atstumas šaudančiajam turi būti žinomi iš anksto. Vienos lėkštelės numušimui egzaminuojamasis turi 2 šovinius. Egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis nors vienoje serijoje numuša ne mažiau kaip penkias lėkšteles.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Su Medžioklės egzamino teorijos egzamino rezultatais nesutinkantis egzaminuojamasis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po minėto egzamino gali pateikti atitinkamo Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui apeliaciją dėl minėto egzamino įvertinimo.

Apeliacijoje turi būti nurodyta: apeliaciją teikiančio asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, data, egzaminavimo data, apeliacijos motyvai ir reikalavimai. Apeliaciją pasirašo ją pateikęs asmuo.

Apeliacija turi būti išnagrinėta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos gavimo. Apeliacijos nagrinėjime dalyvauja Komisija, vykdžiusi egzaminą, kurio rezultatai yra ginčijami.

Apie priimtą sprendimą egzaminuojamasis informuojamas raštu.

__________________

 

Medžioklės egzamino tvarkos aprašo

1 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS ______________ REGIONO APLINKOS APSAUGOS
DEPARTAMENTO TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO KOMISIJA

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO

TEORIJOS EGZAMINO

PROTOKOLAS

200__ m. ___________ d. Nr.

__________________

(vieta)

Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos pirmininkas ________________________ ____________________________________________________________________________

Nariai _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Medžioklės egzamino teorijos egzamino rezultatai:

Eil.

Nr.

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Rezultatai (procentais)

Žyma apie egzamino išlaikymą/

neišlaikymą

1-oji testo dalis

2-oji testo dalis

1.

2.

3.

4.

Medžioklės egzamino teorijos egzaminą išlaikė _______ asmenų, neišlaikė _______ asmenų.

Komisijos pirmininkas ______________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

Nariai ___________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

Medžioklės egzamino tvarkos aprašo

2 priedas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MISTERIJOS _______________ REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO TEISĖS MEDŽIOTI SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO KOMISIJA

 

MEDŽIOKLĖS EGZAMINO

ŠAUDYMO EGZAMINO

PROTOKOLAS

200__ m. _________________ d. Nr.

__________________

(vieta)

Teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos pirmininkas________________________

Nariai ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Medžioklės egzamino šaudymo egzamino rezultatai:

1. Pratimas „Šaudymas į bėgantį šerną“:

Eil.

Nr.

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Rezultatas (kartai)/

Įvertinimas (taškai)

Žyma apie egzamino išlaikymą/neišlaikymą

1 bandymas

2 bandymas

1.

2.

3.

4.

2. Pratimas „Šaudymas į lėkšteles“:

Eil.

Nr.

Egzaminuojamojo vardas, pavardė

Rezultatas (lėkštelių skaičius)

Žyma apie egzamino išlaikymą/neišlaikymą

1 bandymas

2 bandymas

1.

2.

3.

4.

Medžioklės egzamino šaudymo egzaminą išlaikė _____ asmenų, neišlaikė _____ asmenų.

Komisijos pirmininkas ______________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

Nariai ___________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

________________________________________________________________________