Duomenų pateikimas sąvadui

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
Į S A K Y M A S

 

dėl duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo

 

2003 m. gruodžio 2 d. Nr. 609
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 8 punktu (Žin., 2002, Nr. 65-2634) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr.63-1479; 2000, Nr. 64-1924; 2003, Nr. 15-597),

1. T v i r t i n u Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarką (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarka įsigalioja nuo 2004 m. balandžio 1 d.;

2.2. žymos medžiotojų bilietuose, numatytos Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos 33 punkte, kol bus pakeista galiojanti medžiotojo bilieto forma, daromos medžiotojų bilietų puslapiuose, skirtuose šio bilieto pratęsimui;

2.3. medžiotojų sąvado duomenų tvarkymas gali būti pradėtas, tik kai Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija nustatyta tvarka Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai praneš apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu ir užsiregistruos Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.

3. P a v e d u:

3.1. Valstybinei aplinkos apsaugos inspekcijai vykdyti medžiotojų sąvado duomenų valdytojo funkcijas;

3.2. Aplinkos ministerijos Informacijos valdymo skyriui kartu su Valstybine aplinkos apsaugos inspekcija organizuoti kompiuterinės programos, reikalingos kompiuterizuotam medžiotojų sąvado duomenų tvarkymui, sukūrimą iki 2004 m. balandžio 1 d.

 

Aplinkos Ministras                                                                                                                                Arūnas Kundrotas

 

 

SUDERINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorė

                         Ona Jakštaitė

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 609

 

Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos

teikimo kitoms institucijoms tvarka

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja Medžiotojų sąvado (toliau – Sąvadas) sudarymą, tvarkymą, Sąvado informacijos naudojimą, duomenų Sąvadui pateikimą bei jame sukauptos informacijos teikimą kitoms institucijoms.

2. Sąvado paskirtis – rinkti duomenis apie medžiotojus, juos registruoti, kaupti, saugoti, keisti (papildyti ar taisyti), teikti, paskelbti ar atlikti kitus veiksmus ar veiksmų rinkinius, siekiant sudaryti sąlygas tobulinti valdymo ir administravimo sprendimų priėmimą, užtikrinti tikslią medžiotojų apskaitą ir kontrolę bei sudaryti prielaidas viešosios tvarkos, administracinių teisės pažeidimų ir nusikaltimų prevencijai.

3. Pagrindinės šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

3.1. medžiotojas – Lietuvos Respublikos pilietis, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis užsienietis ar asmuo be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo nustatyta tvarka yra suteikta teisė medžioti ir išduotas medžiotojo bilietas;

3.2. medžiotojų visuomeninė organizacija – Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas ir veikiantis Lietuvos Respublikos piliečių ir (ar) užsieniečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, susivienijimas, sudarytas bendriems narių poreikiams, susijusiems su medžiokle, tenkinti bei įgyvendinti;

3.3. medžiotojo asmens duomenys (toliau – duomenys) – bet kuri informacija, susijusi su medžiotoju, numatyta kaupti Sąvade pagal šios Tvarkos reikalavimus;

3.4. duomenų teikėjas – medžiotojai ir kiti šioje Tvarkoje numatyti subjektai, teikiantys duomenis Sąvadui.

4. Kitos šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos medžioklės įstatyme ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. Sąvado duomenų valdytojas ir sąvado duomenų tvarkytojai

 

5. Sąvado duomenų valdytojas yra Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija. Sąvado duomenis tvarko visuomeniniai ir regioniniai Sąvado duomenų tvarkytojai.

6. Sąvado duomenų valdytojas:

6.1. organizuoja Sąvado duomenų tvarkymui reikalingos kompiuterinės programos parengimą, aprūpina ja Sąvado duomenų tvarkytojus bei periodiškai ją atnaujina;

6.2. užtikrina kompiuterinės įrangos, kurioje kaupiama centrinė duomenų bazė, funkcionavimą bei apsaugą;

6.3. sudaro su visuomeniniais Sąvado duomenų tvarkytojais duomenų tvarkymo sutartis, koordinuoja ir kontroliuoja visuomeninių ir regioninių Sąvado duomenų tvarkytojų veiklą;

6.4. rūpinasi, kad Sąvado duomenų tvarkytojai įgyvendintų tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo;

6.5. šioje Tvarkoje numatytais atvejais priima, registruoja ir Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugo dokumentus, kuriais pateikiami duomenys Sąvadui;

6.6. šioje Tvarkoje nustatytais atvejais talpina į Sąvadą įtrauktinus duomenis į centrinę duomenų bazę, taip pat juos keičia (papildo, taiso) ar naikina;

6.7. rūpinasi, kad duomenys būtų renkami tik šioje Tvarkoje apibrėžtais tikslais ir paskui tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais, tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

6.8. šioje Tvarkoje numatytais atvejais teikia kitoms institucijoms Sąvade sukauptus duomenis, pagal kuriuos gali būti nustatytas duomenų subjektas;

6.9. vykdo kitas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir šioje Tvarkoje numatytas funkcijas.

7. Regioniniai Sąvado duomenų tvarkytojai yra Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, kurie pagal Sąvado duomenų valdytojo nurodymus:

7.1. priima, registruoja ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka trejus metus saugo dokumentus, kuriais pateikiami duomenys Sąvadui, talpina šiuos duomenis į centrinę duomenų bazę;     7.2. keičia (papildo, taiso) ar naikina į centrinę duomenų bazę patalpintus duomenis (Pakeista LR aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-497) ;

7.3. atsako į medžiotojų paklausimus apie jų duomenų tvarkymą;

7.4. teikia kitoms institucijoms Sąvade sukauptus duomenis, pagal kuriuos gali būti nustatytas duomenų subjektas;

7.5. vykdo kitus Sąvado duomenų valdytojo nurodymus.

8. Visuomeniniais Sąvado duomenų tvarkytojais gali būti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos skyriai, kitos medžiotojų visuomeninės organizacijos (arba jų skyriai), vienijančios medžiotojų klubus ir būrelius ir turinčios automatizuotam Sąvado duomenų tvarkymui reikalingą kompiuterinę įrangą. Minėtos medžiotojų visuomeninės organizacijos (arba jų skyriai), pageidaujančios būti visuomeniniais Sąvado duomenų tvarkytojais, su Sąvado duomenų valdytoju sudaro Sąvado duomenų tvarkymo sutartį, kuria įsipareigoja:

8.1. šioje tvarkoje numatytais atvejais priimti /rinkti, registruoti ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka trejus metus saugoti dokumentus, kuriais pateikiami duomenys Sąvadui (Pakeista LR aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-497);

8.3.  pagal šioje Tvarkoje nustatytus reikalavimus informuoti medžiotojus apie jų duomenų tvarkymą;

8.4. laikytis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme duomenų tvarkytojams numatytų pareigų bei vykdyti kitus Sąvado duomenų valdytojo nustatytus nurodymus, kad būtų užtikrintas tikslus, sąžiningas ir teisėtas duomenų tvarkymas.

9. Teisę tvarkyti duomenis turi tik Sąvado duomenų valdytojo ir tvarkytojų įgalioti darbuotojai. Sąvado duomenų valdytojas ir tvarkytojai privalo patvirtinti sąrašą asmenų, galinčių prieiti prie Sąvado duomenų bazės. Šių sąrašų kopijas Sąvado duomenų tvarkytojai pateikia Sąvado duomenų valdytojui.

10. Sąvado duomenų valdytojo bei tvarkytojų darbuotojai, įgalioti tvarkyti Sąvado duomenis, privalo:

10.1. Sąvado duomenų bazės informacija naudotis tik esant tarnybinei būtinybei ir saugoti šių duomenų paslaptį (šis įsipareigojimas darbuotojams galioja pasitraukus iš valstybės tarnybos, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams);

10.2. prieš dešimt dienų informuoti Sąvado valdytoją apie Sąvado tvarkymo nutraukimą bei visus turimus dokumentus, susijusius su Sąvado tvarkymu, perduoti įstaigos ar organizacijos, kurioje dirbo tvarkytojas, vadovo nurodytam asmeniui. Jei dėl įvairių priežasčių tvarkytojas nepraneša Sąvado valdytojui apie veiklos nutraukimą bei neperduoda su šia veikla susijusių dokumentų nurodytam asmeniui, tai šiuos veiksmus atlieka organizacijos ar įstaigos, kurioje dirbo tvarkytojas, vadovas arba vadovo sudaryta komisija;

10.3. užtikrinti suteikto individualaus identifikavimo kodo slaptumą. (Pakeista LR aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-497)

11. Sąvado duomenys nuolat papildomi ir tikslinami. Sąvado duomenų valdytojas ir tvarkytojai pateiktus jiems duomenis į centrinę Sąvado duomenų bazę patalpina ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų gavimo.

12. Sąvado duomenų valdytojas ir tvarkytojai privalo užtikrinti, kad duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Sąvado duomenų valdytojas ir tvarkytojai privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

13. Siekiant užtikrinti teisėtą ir sąžiningą Sąvado duomenų tvarkymą, Sąvado duomenų valdytojo ir tvarkytojų darbuotojams, įgaliotiems tvarkyti Sąvado duomenis, suteikiami individualūs identifikavimo kodai (Sąvado duomenų valdytojas, gavęs pranešimą apie Sąvado duomenų tvarkymo nutraukimą, nedelsdamas panaikina tvarkytojui suteiktą individualų identifikavimo kodą), kurie centrinėje Sąvado duomenų bazėje privalo būti fiksuojami, bei duomenų tvarkymo tikslas nurodomas prieš bet kokį duomenų tvarkymo atvejį. (Pakeista LR aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-497)

14. Sąvado duomenų valdytojas ir tvarkytojai tikrina jiems pateiktus duomenis, turi teisę reikalauti, kad juos pateikę duomenų teikėjai duomenis patikslintų, ir privalo užtikrinti į Sąvado centrinę duomenų bazę talpinamų duomenų patikimumą. Kai Sąvado duomenų valdytojo ar tvarkytojo įgalioti darbuotojai, tvarkantys Sąvado duomenis, nustato, jog jiems pateiktuose dokumentuose nurodyti klaidingi duomenys, jie privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikti paklausimą dėl šių duomenų patikslinimo juos pateikusiam duomenų teikėjui. Neteisingi ar netikslūs duomenys į centrinę Sąvado duomenų bazę netalpinami iki to momento, kol duomenis pateikęs duomenų teikėjas jų nepatikslina. Jeigu po duomenų patalpinimo į centrinę Sąvado duomenų bazę paaiškėja, jog jie yra neteisingi ar netikslūs, šias aplinkybes išsiaiškinęs Sąvado duomenų valdytojas ar tvarkytojas sustabdo neteisingų ar netikslių duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, ir per 3 darbo dienas pateikia paklausimą dėl šių duomenų patikslinimo juos pateikusiam duomenų teikėjui.

15. Sąvado centrinės duomenų bazės kompiuterinė programa turi veikti taip, kad, keičiant centrinėje duomenų bazėje esančius įrašus, ankstesni įrašai būtų šalinami iš centrinės duomenų bazės ir perkeliami į centrinės duomenų bazės archyvą. Šiame archyve pakeisti įrašai turi būti saugomi iki tol, kol jų reikia duomenų tvarkymo tikslui, kad prireikus juos būtų galima atkurti bei įvertinti duomenų tvarkymo priežastis. Centrinės duomenų bazės archyvą tvarko ir jo apsaugą užtikrina Sąvado duomenų valdytojas.

16. Sąvado duomenų valdytojas ar tvarkytojai privalo suteikti informaciją medžiotojui, kurio duomenis jie tiesiogiai renka/gauna iš medžiotojo (išskyrus atvejus, kai medžiotojas tokią informaciją turi):

16.1. apie savo tapatybę, rekvizitus ir buveinę;

16.2. kokiu tikslu tvarkomi medžiotojo duomenys;

16.3. kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami medžiotojo duomenys; kokius duomenis medžiotojas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie medžiotojo teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių.

 

III. Sąvadui teikiami duomenys ir duomenų teikėjai

 

17. Sąvade kaupiami šie duomenys:

17.1. medžiotojo vardas, pavardė;

17.2. medžiotojo asmens kodas;

17.3. medžiotojo gyvenamoji vieta;

17.4. teisės medžioti suteikimo data ir dokumento, kuriuo ši teisė buvo suteikta, numeris arba teisės medžioti suteikimo metai, jeigu ši teisė buvo suteikta iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo (2002 m. spalio 1 d.);

17.5. turimo medžiotojo bilieto numeris; išdavimo data; apskrities, kurioje teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija išdavė medžiotojo bilietą, pavadinimas ar kito įgalioto asmens pavadinimas, jeigu medžiotojo bilietas išduotas iki Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo įsigaliojimo; medžiotojų visuomeninė (-ės) organizacija (-os), vienijančios klubus ar būrelius, kuriai(-ioms) jis priklauso; medžiotojų klubai (būreliai), kuriam (-iems) jis priklauso; (Pakeista LR aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-497)

 17.6. suteiktos kvalifikacijos, jų suteikimo data ir įstaigos ar organizacijos, suteikusios kvalifikaciją, pavadinimas ar egzamino kvalifikacinės komisijos pirmininko vardas ir pavardė, jeigu kvalifikacija suteikta iki Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo įsigaliojimo;

17.7. už neteisėtą medžiojimą medžiotojui skirtos administracinės nuobaudos ar bausmės pagal baudžiamuosius įstatymus; minėtas nuobaudas ar bausmes skyrusios institucijos pavadinimas arba pareigūno vardas, pavardė, pareigos; pritaikyti įstatymai ir straipsniai bei dokumentų, kuriais skirtos minėtos nuobaudos ar bausmės, pavadinimas, data ir numeris;

17.8. teisės medžioti panaikinimo data, apskrities, kurioje teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija panaikino teisę medžioti, pavadinimas ir dokumento, kuriuo suteikta teisė buvo panaikinta, data ir numeris.

18. Duomenis Sąvadui teikia šie duomenų teikėjai:

18.1. medžiotojai, pateikdami šios Tvarkos 17.1–17.6 punktuose nurodytus duomenis (1 priede nustatyta forma);

18.2. apskrities teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija. Ši komisija pateikia informaciją apie spendimus, priimtus po šios Tvarkos įsigaliojimo, kuriais asmenims suteikiama teisė medžioti ir išduodami medžiotojo bilietai (2 priede nustatyta forma), taip pat apie sprendimus, priimtus po šios Tvarkos įsigaliojimo, kuriais asmenims turėta teisė medžioti buvo panaikinta Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 16 straipsnio nustatyta tvarka, bei pateikia informaciją apie medžiotojo bilieto paėmimą (3 priede nustatyta forma);

18.3. pareigūnai ir institucijos, skyrę medžiotojui administracinę nuobaudą, bausmę už baudžiamuosius nusižengimus ar nusikaltimus dėl teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimų – duomenis apie tokių nuobaudų arba bausmių skyrimą (4 priede nustatyta forma);

18.4. įstaigos ir organizacijos, suteikiančios medžiotojams kvalifikacijas pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 15 straipsnio 2 dalies nuostatas. Jos pateikia informaciją apie sprendimus, priimtus po šios Tvarkos įsigaliojimo, kuriais medžiotojams buvo suteiktos medžiotojo selekcininko, medžioklės trofėjų eksperto arba eksperto kinologo kvalifikacijos (5 priede nustatyta forma).

19. Šios Tvarkos 18.2, 18.3 ir 18.4 punktuose nurodyti duomenų teikėjai nurodytą informaciją pateikia regioniniams Sąvado tvarkytojams. (Pakeista LR aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-497)

20. Kiekvienas medžiotojas į Sąvadą įtrauktinus duomenis pateikia individualiai pasirinktam Sąvado duomenų tvarkytojui. . (Pakeista LR aplinkos ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. D1-497).

21. Sąvado duomenų valdytojas ir regioninis Sąvado duomenų tvarkytojas duomenis apie medžiotojus, kuriems administracinę atsakomybę už neteisėtą medžiojimą skyrė jų įgalioti pareigūnai, įtraukia tiesiogiai į centrinę duomenų bazę.

 

IV. DUOMENŲ TEIKĖJO TEISĖ SUSIPAŽINTI SU SĄVADO DUOMENIMIS

 

22. Duomenų teikėjas, atsižvelgdamas į tai, kam duomenis jis iki šiol teikė, turi teisę:

22.1. pateikdamas Sąvado duomenų valdytojui ar atitinkamam tvarkytojui asmens tapatybę ar duomenis teikiančioje įstaigoje ar organizacijoje užimamas pareigas patvirtinantį dokumentą, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie su duomenų teikėju susiję duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

22.2. reikalauti, kad būtų ištaisyti su duomenų teikėju susiję neteisingi, neišsamūs ar netikslūs duomenys ar sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai Sąvade sukaupti duomenys;

22.3. kitas teisės aktuose numatytas teises.

23. Sąvado duomenų valdytojas ar atitinkamas tvarkytojas, gavęs medžiotojo ar kito duomenų teikėjo paklausimą dėl duomenų tvarkymo, privalo jam atsakyti, iš kokių šaltinių ir kokie su duomenų teikėju susiję duomenys yra surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo medžiotojo ar kito duomenų teikėjo kreipimosi dienos. Medžiotojo ar kito duomenų teikėjo prašymu tokia informacija turi būti pateikiama raštu. Neatlygintinai tokia informacija teikiama kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti informacijos teikimo sąnaudų.

24. Jeigu medžiotojas ar kitas duomenų teikėjas, pateikęs šios Tvarkos 23 punkte numatytą užklausimą ir gavęs Sąvado duomenų valdytojo ar atitinkamo tvarkytojo atsakymą į jį, nustato, kad su juo susiję duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir dėl to kreipiasi į Sąvado duomenų valdytoją ar atitinkamą tvarkytoją, pastarasis privalo nedelsdamas šiuos duomenis patikrinti ir ištaisyti. Jei duomenų teikėjas nustato, kad jo duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir dėl to kreipiasi į Sąvado duomenų valdytoją ar atitinkamą tvarkytoją, pastarieji nedelsdami privalo neatlygintinai patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų teikėjo prašymu (išreikštu rašytine forma) sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus duomenis arba sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus jų saugojimą. Duomenų teikėjo prašymu sustabdytų duomenų saugojimo, tvarkymo ar sunaikinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 20 straipsnio 3 dalis.

25. Medžiotojo asmens duomenys ar kito duomenų teikėjo pateikti duomenys taisomi ir naikinami ar jų tvarkymo veiksmai sustabdomi tik pagal medžiotojo ar kito duomenų teikėjo prašymą (reikalavimą) ir jo tapatybę bei teisingus duomenis patvirtinančius dokumentus.

26. Medžiotojo ar kito duomenų teikėjo paklausimą nagrinėjantis Sąvado duomenų valdytojas ar atitinkamas tvarkytojas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pranešti medžiotojui ar kitam duomenų teikėjui apie jo prašymu (reikalavimu) atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar jų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Jis taip pat privalo informuoti atitinkamus Sąvado duomenų gavėjus apie medžiotojo ar kito duomenų teikėjo prašymu ištaisytus ar sunaikintus duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

27. Sąvado duomenų valdytojas ar tvarkytojas turi konkrečiais motyvais pagrįsti atsisakymą vykdyti medžiotojo ar kito duomenų teikėjo 24 punkte numatytą prašymą, išreikštą rašytine forma, ir pateikti jam atsakymą raštu. Medžiotojas ar kitas duomenų teikėjas gali skųsti Sąvado duomenų valdytojo ar atitinkamo tvarkytojo veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo iš Sąvado duomenų valdytojo ar atitinkamo tvarkytojo gavimo dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai baigiasi šios Tvarkos 23 punkte numatytas terminas pateikti atsakymą. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą) duomenų teikėjas gali skųsti teismui įstatymų nustatyta tvarka.

 

V. duomenų pateikimo sąvadui terminai, periodiškumas ir kitos sąlygos

 

28. Medžiotojai duomenis Sąvadui šios Tvarkos 20 punkte nurodytiems Sąvado duomenų tvarkytojams privalo pateikti ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Medžiotojas, kurio medžiotojo biliete nėra žymos, numatytos šios Tvarkos 33 punkte, arba ši žyma yra įrašyta daugiau kaip prieš vienerius metus, laikomas nepateikusiu duomenų Sąvadui ir medžioti negali, kol jų nepateiks pagal šios Tvarkos reikalavimus.

29. Apskričių teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijos duomenis regioniniam Sąvado duomenų tvarkytojui pateikia kiekvieną kartą per 10 dienų po medžiotojo bilietų išdavimo asmenims, kuriems buvo suteikta teisė medžioti. Laikydamasi tokio pat termino, apskrities teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisija pateikia duomenis Sąvadui apie priimtą sprendimą panaikinti asmens turėtą teisę medžioti ir paimti jo medžiotojo bilietą, pateikdama nustatytos formos informaciją regioniniam Sąvado duomenų tvarkytojui pagal medžiotojo gyvenamąją vietą.

30. Institucijos ir pareigūnai, skiriantys administracinę ar baudžiamąją atsakomybę už Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pažeidimus, duomenis regioniniam Sąvado duomenų tvarkytojui pateikia kiekvieną kartą per 10 dienų po priimto sprendimo administracinės teisės pažeidimo byloje įsigaliojimo ar teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje įsigaliojimo.

31. Įstaigos ir organizacijos, suteikiančios medžiotojams kvalifikacijas, duomenis regioniniam Sąvado duomenų tvarkytojui pateikia per 10 dienų po priimto sprendimo suteikti atitinkamą kvalifikaciją.

32. Likviduojant ar reorganizuojant medžiotojų visuomeninę organizaciją – Sąvado duomenų tvarkytoją, jos teisių perėmėjas arba steigėjas per 10 dienų po priimto sprendimo praneša apie likvidavimą ar reorganizavimą Sąvado duomenų valdytojui ir privalo vykdyti jo nurodymus dėl duomenų, įtrauktinų į Sąvadą, tolesnio tvarkymo bei archyvuose saugomų dokumentų tvarkymo.

33. Regioniniai ir visuomeniniai Sąvado duomenų tvarkytojai, priimdami iš medžiotojų duomenis Sąvadui, daro žymas jų medžiotojų bilietuose. Asmuo, atsakingas už medžiotojų pateikiamų duomenų Sąvadui priėmimą, medžiotojo biliete tam skirtoje vietoje deda spaudą su žodžiais „Duomenys medžiotojų sąvadui pateikti“, nurodo datą ir patvirtina šią žymą parašu bei įstaigos/organizacijos antspaudu.

 

VI. Sąvade sukauptos informacijos teikimas kitoms institucijoms

 

34. Sąvade sukaupta informacija gali būti teikiama:

34.1. įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka institucijoms, pareigūnams ir kitiems subjektams, vykdantiems ginklų ir šaudmenų apyvartos kontrolę;

34.2. įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka institucijoms, pareigūnams ir kitiems subjektams, vykdantiems medžioklės kontrolę;

34.3. apskrities teisės medžioti suteikimo ir panaikinimo komisijai apie asmenis, siekiančius įgyti teisę medžioti ir gauti medžiotojo bilietą, ar jiems nėra taikyta administracinė ar baudžiamoji atsakomybė už Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pažeidimus ir ar šiems asmenims nėra anksčiau panaikinta teisė medžioti ir paimtas medžiotojo bilietas;

34.4. medžiotojų visuomeninių organizacijų valdymo organams apie šioms organizacijoms priklausančius medžiotojus;

34.5. kitiems subjektams įstatymų nustatyta tvarka.

35. Sąvade sukaupta informacija kitoms institucijoms teikiama iš centrinės Sąvado duomenų bazės. Sąvade sukauptus duomenis, iš kurių gali būti nustatyta duomenų subjekto tapatybė, institucijoms, nurodytoms šios Tvarkos 34 punkte, gali teikti tik Sąvado duomenų valdytojas arba jo nurodymu – regioniniai Sąvado duomenų tvarkytojai pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju) arba pagal su duomenų gavėju sudarytą duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju). Prašyme turi būti nurodytas konkretus duomenų naudojimo tikslas. Duomenų teikimo sutartyje turi būti nustatoma duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka. Atsakymas į prašymą pateikti duomenis pateikiamas raštu ne vėliau kaip per 15 dienų, išskyrus atvejį, kai duomenų gavėjas motyvuotai prašo pateikti atitinkamą informaciją skubos tvarka.

36. Fiziniai ir juridiniai asmenys, gaunantys iš Sąvado duomenų valdytojo (arba šios Tvarkos 35 punkte nurodytu atveju – iš regioninio Sąvado duomenų tvarkytojo) informaciją, sukauptą Sąvade, privalo vykdyti jo nurodymus dėl gautos informacijos tolesnio naudojimo apribojimų. Iš Sąvado gautų duomenų duomenų gavėjai negali panaudoti kitais tikslais, negu buvo nustatyta juos perduodant.

37. Visuomeniniai Sąvado duomenų tvarkytojai turi teisę teikti kitoms institucijoms bei visuomenės informavimo priemonėse skelbti tik statistinę informaciją, iš kurios negalima nustatyti duomenų subjekto tapatybės.

38. Medžiotojo asmens duomenys teikiami duomenų gavėjams užsienio valstybėse Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, gavus Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą.

 

VII. Baigiamosios nuostatos

 

39. Visuomeniniai Sąvado duomenų tvarkytojai sutartimi su Sąvado duomenų valdytoju prisiimtas Sąvado tvarkymo funkcijas vykdo visuomeniniais pagrindais.

______________

Anketa galite atsisiųsti šiuo adresu:
http://vrd.am.lt/VI//files/0.085217001289995160.doc